Selasa, 12 Juni 2012

Al-Matsurat

Al-Matsurat


Tuntunan Doa-doa dan Dzikir Rasulullah SAW

oleh Syaikh Hasan Al Banna
go to main page
Landasan Dalil
Bacaan
Allah SWT berfirman: "Apabila kamu membaca Al-Quran' hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari setan vang terkutuk."

Dikeluarkan oleh Ibnu Suni dari Anas r'a. dari Nabi saw, beliau bersabda "barangsiapa berkata pada waktu pagi:
matsurat
dia dilindungi dari setan sampai waktu sore"
(1)
Aku berlindung kepada Allah, yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, dari setan yang dirajam.


(2)
Dari hadis Ubay bin Ka'b ra bahwa Rasulullah saw bersabda "Demi yang diriku ada di tangan-Nya, tidak pernah diturunkan dalam Taurat, dalam Injil dan dalam Zabur, dan tidak dalam Al Furqan semacam al Fatihah. Karena sesungguhnya al Fatihah itu adalah tujuh ayat yang diulang-ulang dan Quran mulia yang diberikan kepadaku'" (HR. Turmudzi, katanya: hadis ini hasan dan sahih).

Rasulullah saw" ia berkata: "setiap perkara yang baik, yang tidak dimulai dengan "bismillahir'rahmanir'rahim", maka perkara itu kehilangan berkah".(HR.Abu Daud)
Dengan nama Allah yang Mahapengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 
Mahapemurah lagi Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah,
dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan
orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula
jalan) mereka yang sesat.(QS.1:1-7)


(3)
dari lbnu Mas'ud ra., ia berkata: "Barangsiapa membaca sepuluh ayat dari surat al Baqarah pada permulaan siang, ia tidak didekati setan sampai sore; barangiapa membacanya pada waktu sore setan tidak akan mendekatinya sampai waktu pagi, dan dia tidak akan melihat hal-hal yang tidak disenanginya dalam keluarganya dan hartanya." (Ad-Darimi dan al-Baihaqi )

dari Ibnu Mas'ud ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw, berkata: "Barangsiapa membaca sepuluh ayat, delapan dari awal al-Baqarah dan ayat Kursi, dan dua ayat sesudahnya, serta penutup al-Baqarah, tidak akan masuk ke rumahnya setan sampai waktu pagi". (Thabrani, Hakim )
Dengan nama Allah yang Mahapengasih lagi Penyayang.
 Alif laam miim.  Inilah kitab (Al-Quran) yang
tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka
yang bertakwa;  (yaitu) mereka yang beriman kepada
yang gaib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan
sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka.
 Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Quran)
yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab
yang telah diturunkan sebelummu, serta yang yakin
asan adanya (kehidupan) akhirat.  Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah
orang-orang yang beruntung. (QS. 2:1-5)(4)
Dari al-Qasim bin Abdurrahman r.a. dari Nabi saw., bahwa nama Allah yang Agung terdapat dalam tiga surat dalam Al Quran; dalam surat al-Baqarah, Ali Imran dan Thaha. Berkata al Qasim: "Saya mencari nama-nama Agung itu dan saya mendapatkannya dalam surat al-Baqarah, ayat Kursi: Allahu la ilaha illa huwal hayul-qayyum(u) dalam surat Ali Imran: Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal-hayyul-qayyum(u) dalam surat Thaha: wa 'anatil-wujuuhu lil-hayyil-qayyum(i)." (Diriwayatkan oleh al-Hakim dan tidak dicela oleh adz-Dzahabi).
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); 
tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. 
Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. 
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, 
dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. 
Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, 
dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. 2:255)


Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. 
Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, 
maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. 
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS. 2:256)

Allah Pelindung orang-orang yang beriman; 
Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). 
Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). 
Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS: 2:257)

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 
Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. 
Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; 
dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS: 2:284)

Rasul telah beriman kepada Al Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. 
Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. 
(Mereka mengatakan): Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul rasul-Nya, 
dan mereka mengatakan: Kami dengar dan kami taat. 
(Mereka berdoa): Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. (QS: 2:285)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. 
(Mereka berdo`a): Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. 
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. 
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; 
dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. (QS: 2:286)

3:1. Alif laam miim.
3:2. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya.(QS. 3:1-2)

20:111. Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi senantiasa mengurus (makhluk-Nya). Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kelaliman.
20:112. Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya.
(QS. 20:111-112)


(5)
Dari Abu Darda' r.a., dari Nabi saw., ia berkata: Barangsiapa berkata setiap hari ketika memasuki waktu pagi dan ketika memasuki waktu sore:


7 kali, Allah akan mencukupinya dalam hal-hal yang menyulitkannya, berupa urusan dunia dan akhirat." (Dikeluarkan oleh lbnu Suni dan Ibnu Asakir. Hadis Marfu'; dikeluarkan juga oleh Abu Dawud, tetapi Mauquf pada Abi Darda').
Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arasy yang agung.
(QS. 9:129)
(7x)

(6)
Dari Abu Musa al-Asy'ari r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa membaca pada wakm pagi dan sore: Qulid- ul-laha awid 'ur-rahman... sampai akhir surat, hatinya tidak  akan mati pada hari itu dan juga tidak pada malam itu." (Dikeluarkan oleh ad-Dailami dalam Musnad Al Firdaus)
17:110. Katakanlah: Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaaulhusna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu
17:111. Dan katakanlah: Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.
(QS. 17:110-111)

(7)
Dari Muhammad Ibrahim at-Taimi dari bapaknya:Kami berhadapan dengan Rasulullah saw. dalam satu pasukan dan ia memerintahkan  kami untuk membaca, apabila kami memasuki waktu sore dan apabila kami mernasuki waktu pagi, Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatsa... sarnpai akhir ayat. Kalau kami membacanya, kami memperoleh ganjaran dan selamat." (H:R. Ibnu Suni dan Abu Nu'aim dan Ibnu Munadih. Kata al-Hafiz, sanad lbnu Munadih itu tidak bercacat).
23:115. Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?
23:116. Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) Arasy yang mulia.
23:117. Dan barang siapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung.
23:118. Dan katakanlah: Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling baik.
(QS. 23:115-118)

(8)
Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda; "Barangsiapa berkata pada waktu memasuki pagi


dia memperoleh apa yang hilang pada harinya itu; dan barangsiapa
mengucapkannya pada waktu sore, dia akan memperoleh apa yang
hilang pada malamnya. " (H.R. Abu Dawud)(QS. 30:17-26)

(9)
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata:Rasulullah saw bersabda:
"Barangsiapa membaca:


dan ayat Kursi pada waktu pagi, Allah akan memeliharanya sampai waktu sore; dan barangsiapa membacanya pada waku sore, Allah
akan memeliharanya sampai waktu pagi'" (HR, Turmudzi, ad Darimi, Ibnu Suni, dan al-Mughsy)
40:1. Haa Miim.
40:2. Diturunkan Kitab ini (Al Qur'an) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui,
40:3. Yang Mengampuni dosa dan Menerima tobat lagi keras hukuman-Nya; Yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nya lah kembali (semua makhluk).

(10)
Dari Abu Umamah r.a. dari Nabi saw. ia berkata: "Barangsiapa
membaca akhir surat al-Hasyr, malam dan siang, kemudian ia mati
pada hari atau malam itu, maka Allah akan menjamin baginya
syurga. " (H.R. Baihaqi)
59:22. Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
59:23. Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan.
59:24. Dia-lah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

(11)
Dari hadis lbnu Abbas r.a., marfu': idza zulzilati menyamai
separuh Al-Quran." (H.R. Turmudzi dan al-Hakim dari hadis
Yaman bin Mughirah)
99:1. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya (yang dahsyat),
99:2. dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung) nya,
99:3. dan manusia bertanya: Mengapa bumi (jadi begini)?,
99:4. pada hari itu bumi menceritakan beritanya,
99:5. karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.
99:6. Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka.
99:7. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya.
99:8. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.

(12)
Hadis Ibnu Abbas r.a.: Qul yaa ayyuhal kaafirun menyamai seperempat Al-Quran." (H.R' Turmudzi, al-Hakim dan ia berkata:
Sanadnya sahih)
109:1. Katakanlah: Hai orang-orang yang kafir,
109:2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
109:3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
109:4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
109:5. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
109:6. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.

(13)
Dari hadis Anas r.a., bahwa Rasulullah saw' bersabda: pada salah seorang di antara sahabatnya:"Bukankah kamu mempunyai idza ja'a nahrullahi wal-fath(u)?" Sahabatnya menjawab' "Benar.''
Rasulullah sarv. bersabda: Seperempat Al'Quran" (HR. Turmudzi, dan kata Turmudzi, hadis ini hasan)
110:1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
110:2. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong,
110:3. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat.

(14)
Dari Abdullah bin Hadid r.a., ia berkata: Kami keluar pada suatu malam ketika turun hujan dan gelap gulita; kami mencari Rasulullah saw untuk salat, lalu kami menemuinya. Beliau berkata:"Katakanlah,"
dan aku tidak mengatakan apapun. Kemudian beliau berkata: "Katakanlah.", Aku tidak mengatakan apapun. Kemudian beliau berkata: "Kanlcanlah." Lalu kataku:"yaa Rasulullah, apa yang
harus aku katakan?" Ia berkata:',Katakanlah Qul huwallahu ahad
dan al-Mu'awwi dzattain pada waktu pagi dan pada waku sore tiga
kali, akan melindungi kamu dari segala hal". (H.R. Abu Daud,
Turmudi, Nasai; kata Turmudzi: hadits ini hasan sahih)
112:1. Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa,
112:2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
112:3. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,
112:4. dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.
3x
113:1. Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,
113:2. dari kejahatan makhluk-Nya,
113:3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
113:4. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,
113:5. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.
3x
114:1. Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.
114:2. Raja manusia.
114:3. Sembahan manusia.
114:4. dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi,
114:5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.
114:6. dari (golongan) jin dan manusia.
3x


(15)
Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata. Rasulullah saw. berkata pada
waktu pagi:


dan pada waktu sore(H.R. Ibnu Suni, al-Bazzar. Kata Baihaqi:sanadnya kuat)


Sesungguhnya kami terjaga (di pagi hari) dengan (kesadaran bahwa) Kerajaan (bumi dan segala isinya) ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia dan kepada-Nya kami akan dibangkitkan.
3x

Sesungguhnya kami terjaga (di pagi hari) dengan (kesadaran bahwa) Kerajaan (bumi dan segala isinya) ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia dan kepada-Nya kami akan dibangkitkan

(16)
Dari Ubay bin Ka'b r.a. ia berkata, "Rasulullah saw. mengajarkan
kepada kami pada waktu kami memasuki waktu pagi untuk
mengucapkan:


dan pada waktu sore semacam itu". (H'R' Abdullah ibnul Imam Ahmad dalam Kitab Zawa-id)
Kami terjaga (dipagi hari) dalam fitrah Islam, dan kalimat ikhlas dan dalam agama Nabi kami, Muhammad saw., dan dalam millat (ajaran) bapak kami Ibrahim yang hanif (lurus) sedang dia bukan seorang musyrik.
3x
Kami terjaga (dipagi hari) dalam fitrah Islam, dan kalimat ikhlas dan dalam agama Nabi kami, Muhammad saw., dan dalam millat (ajaran) bapak kami Ibrahim yang hanif (lurus) sedang dia bukan seorang musyrik.

(17)
Dari lbnu Abbas r.a. Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa berkata


tiga kali pada waktu pagi dan waktu sore, wajiblah bagi Allah untuk menyempurnakan nikmat-Nya baginya". (HR Ibnu Suni)

Allahumma. aku terjaga olehmu dalam nikmat, afiat (keselamatan dari mara bencana), dan terjaganya rahasia-rahasia (dosa-dosa)ku, maha sempurnakan nikmat-Mu, afiat-Mu dan penjagaan-Mu itu atasku, di dunia dan akhirat.
3x
Allahumma. aku terjaga olehmu dalam nikmat, afiat (keselamatan dari mara bencana), dan terjaganya rahasia-rahasia (dosa-dosa)ku, maha sempumakan nikmat-Mu, afiat-Mu dan penjagaan-Mu itu atasku, di dunia dan akhirat.

(18)

Dari Abdullah bin Ghanam alBayashi ra., bahwa sesungguhnya
Rasulullah saw. bersabda; Barangsiapa berkata pada waktu pagi


maka dia sudah memenuhi syukuran pada hari itu; dan barangsiapa mengucapkannya pada waktu sore, dia sudah memenuhi
syukuran pada malamnya " (HR Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban dalam Sahih-nya)
Allahumma, nikmat apa pun yang kuperoleh dan diperoleh seseorang di antara makhluk-Mu adalah dari-Mu, yang Esa dan tak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur.
3x
Allahumma, nikmat apa pun yang kuperoleh dan diperoleh seseorang di antara makhluk-Mu adalah dari-Mu, yang Esa dan tak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur.

(19)
Dari Abdullah bin Umar ra, sesungguhnya Rasulullah saw mengabarkan
kepada mereka bahwa salah seorang di antara hamba Allah berkata:


Dua malaikat ingin mencatatnya tetapi tidak mengetahui Bagaimana mencatatkan ganjarannya. Kemudian keduanya naik ke langit, lalu mereka berkata, "Wahai Tuhan kami' sesungguhnya hamba-Mu telah mengucapkan satu ucapan yang..kami tidak mengetahui bagaimana harus mencatatnya". Lalu Allah Azza wa Jalla berkata, padahal Dia mengetahui apa yang diucapkan oleh hamba-Nya; "Apa yang diucapkan oleh hamba-Ku?" Mereka berkata: "Ya Rabbi, dia membaca:


Lalu Allah berfirman kepada mereka : "Catatkanlah sebagaimana
diucapkan oleh hambaKu sampai ia berjumpa dengan Aku dan Aku membalasnya". (HR. Imam Ahmad, Ibnu Majah dan seluruh rijal hadis ini dapat dipercaya)

3xWahai Rabbi, bagi-Mu segala puji seagung kemuliaan
wajah-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu.

(20)
Dari Abu Salamah ra khadim Nabl saw, marfu', sesungguhnya
ia berkata': Aku mendengar Ragulullah saw bersabda; "Barangsiapa membaca pada waktu pagi dan pada waktu sore:


wajiblah Allah meridhoi dia". (H.R. Abu Dawud, Turmudzi, Nasai dan al-Hakim)

3x
Aku telah rela dengan Allah sebagai Rab (Penguasa)-
ku, dan dengan Islam sebagai agamaku, dan dengan
Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku.

(21)
Dari Juwairiyah, ummul mukminin, ria., sesungguhnya Nabi saw keluar dari tempatnya pada suatu pagi ketika dia melakukan salat Subuh. Ia berada di masjidnya kemudian keluar pada waktu Dhuha, dan Juwairiyah dalam keadaan duduk, ia berkata: "Tidak henti-hentinya engkau hari ini berada dalam keadaan seperti ketika aku tinggalkan engkau. " Juwairiyah berkata: "Benar." Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya aku telah mengucapkan empat kalimat tiga lali, Andaikan ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan sejak hari ini, dia akan menyamai timbangan itu:


(HR. Muslim)

3x
Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya, sebanyak bilangan  ciptaan-Nya dan keridhaan-Nya, dan sebesar bobot 'arsy-Nya, dan sebanyak dawat (yang terpakai untuk menuliskan) kalimat-Nya.

(22)
Dari Usman bin Affan r.a., ia berkata; Berkata Rasulullah saw, "Bila  seorang hamba berkata pada waktu pagi setiap hari dan waktu sore setiap malam:


tiga kati, dia tidak akan dimadharatkan oleh sesuatu pun". (HR. Abu Dawud, Turmudzi, dan ia berkata, hadis ini hasan dan sahih)

3x
Dengan nama Allah, yg dengan nama-Nya akan teralanglah,
segala sesuatu di bumi dan langit, untuk menimpakan bencana, dan Ia Mahamendengar dan Mengetahui.

(23)
Dari Abu Musa al-Asy'ari' ia berkata: 'Rasul berkutbah kepada kami pada suatu hari, beliau bersabda;" Wahai manusia, takutlah syirik, karena ia lebih tersembunyi daripada jejak seekor semut".
Seseorang bertanva: "Bagaimana kami berlindung daripadanya, padahal ia lebih lembut daripada jejak seekor semut, yaa Rasulullah".
Dengan lembut Rasulullah menjawab; "Ucapkanlah:


(H.R. Ahmad dan Tabrani dengan sanad yang kuat. Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la yang semisal dengan dari hadis Hudzaifah, kecuali ia berkata: Ia mengucapkannya tiap hari tiga kali)

3x
Allahumma. kami berlindung pada Allah dari menyekutukan
Engkau dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun dari (menyekutukan-Mu) dengan sesuatu yang tidak kami ketahui

(24)
Dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw' bersabda: "Barangsiapa berkata pada wakru sore tiga kali:


dia tidak akan dimadharatkan oleh segala hal yang beracun sampai malam hari itu". (HR Ibnu Hibban dalam Sahihnya)

3x
Aku berlindung pada kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan apa-apa yang diciptakan.

(25)
Dari Abu Sa'id alHudzri ra, ia berkata: Rasulullah saw masuk pada suatu hari ke masjid, lalu seorang laki-laki Anshar yang bernama Abu Umamah, beliau berkata; "Hai Abu Umamah, mengapa aku tidak melihat engkau duduk di masjid pada waktu selain waktu sholat?"
Ia menjawab; "kesulitan yang menimpaku dan utang-utangku yaa Rasulullah?
Rasulullah berkata: "Maukah kuajarkan satu kalimat yang apabila engkau ucapkan, Allah akan menghilangkan kesulitanmu dan memenuhi utang-utangmu?"
Aku berkata; "Tentu saja yaa Rasulullah".
Rasulullah bersabda;"Katakanlah pada waktu pagi dan pada waktu sore:


Ia berkata: "Kemudian aku lakukan itu dan Allah menghilangkan kesulitanku dan melunasi utang-utangku."

3x
Allahumma, aku berlindung pada-Mu dari rasa sumpek dan gelisah, dan aku berlindung pada-Mu dari kelemahan dan kemalasan; dan aku berlindung pada-Mu dari sikap pengecut dan bakhil; dan aku berlindung pada-Mu dari cengkeraman utang dan kekerasan orang.

(26)
Dari Abdurahman bin Abi Bakrah r.a. bahwa sesungguhnya ia berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku, aku mendengar engkau berdoa setiap pagi:


Kau ulangi pula pada waktu pagi 3 kali dan 3 kali pada waktu sore."
Lalu ayahku berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw berdoa dengan kalimat-kalimat itu dan aku senang sekali mengikuti contoh yang diberikannya." (H.R. Abu Dawud dan yang lain-lain)

3x
Allahumma. sehatkanlah badanku, Allahumma sehatkanlah pendengaranku, Allahumma sehatkanlah penglihatanku. (3 X). Allahumma, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari kekafiran dan kefakiran; Allahumma, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur; tak ada Tuhan selain Engkau.

(27)
Dari Sadad bin Aus r.a., dari Nabi saw., ia berkata: "Sayyidul istighfar ialah:


Barangsiapa mengucapkannya serta meyakininya pada waktu sore kemudian dia meninggal pada malamnya, ia masuk surga. Barangsiapa mengucapkannya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi kemudian dia meninggal pada hari itu, ia masuk surga. " (H.R. Bukhari dan yang lain-lain)

3x
Allahumma. Engkau adalah Rabbku, tak ada Tuhan selain Engkau; Engkau yang Menciptakan dan aku abdi-Mu, dan aku berada dalam perjanjian dengan Mu, ikrar kepada-Mu, (yang kan kulaksanakan dengan) segala kemampuanku; dan aku berlindung pada-Mu, dari kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan; aku mengakui (dengan sebenar-benarnya) nikmat-Mu kepadaku; dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku. karena tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa, kecuali Engkau

(28)
Dari Zaid Maula Nabi saw., ia berkata: Aku mendengar ayahku mengabarkan kepadaku dari kakekku bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: " Barangsiapa mengucapkan:


Allah mengampuninya walaupun ia berdosa meninggalkan pertempuran". (HR Abu Dawud, Turmudzi, dan al-Hakim, ia berkata sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim)

3x
Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada
Tuhan selain Dia, yang Hidup dan selalu Jaga; dan
aku bertobat pada-Mu.

(29)
Dari Abu Darda' ra, ia berkata Rasulullah saw bersabda:" Barangsiapa bershalawat pada waktu pagi sepuluh kali, pada waktu sore sepuluh kali, ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. " (H.R. Thabrani)
Allahumma, limpahkanlah salawat dan salam atas junjungan kami, Muhammad, dan atas keluarga junjungan kami, Muhammad, seperti Kau limpahkan salawat atas junjungan kami, Ibrahim, dan atas keluarga junjungan kami, Ibrahim; dan berkatilah junjungan kami, Muhammad, dan keluarga junjungan kami, Muhammad, seperti Engkau berkati junjungan kami, Ibrahim, dan keluarga junjungan kami, Ibrahim, di antara segenap isi alam semesta. Sesungguhnya Engkau Mahaterpuji dan Mulia.
10x

(30)
Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya ra ia berkata:
Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa membaca tasbih kepada
Allah seratus kati pada waktu pagi dan seratus kali pada waktu
sore, ia sama dengan melakukan haji seratus kali. Barangsiapa
membaca tahmid kepada Allah seratus kali pada waktu pagi dan
seratus kali pada waktu sore, ia sama dengan orang yang memberikan
nafkah serarus kuda di ialan Allah, atau mungkin (ia berkata) seperti orang yang bertempur seratus kali. Barangsiapa membaca tahlil kepada Alllah seratus kali pada waktu pagi dan seratus kali pada waktu sore, ia sama dengan orang yang membebaskan seratus budak dari keturunan Ismail. Dan barangsiapa membaca takbir seratus kati pada waktu pagi dan seratus kali pada waktu sore, tidak diberikan pada hari itu kepada seorangpun lebihbanyak dari apa yang diberikan kepadanya, kecuali
orang yang berkata seperti apa yang ia katakan, atau menambah
pada apa yang ia katakan". (HR Turmudzi, ia berkata hadis ini hasan; dikeluarkan juga semisal itu oleh-Nasai)

Dari Ummu Hani ra, dari Rasulullah saw ia berkata kepadanya: "Wahai Ummu Hani, kalau hendak kau masuki waktu pagi, maka hendaklah bertasbih kepada Atlah seratus kali, bertahlil seratus kali, bertahmid seratus kali, bertakbir seratus kali: karena sesungguhnya seratus tasbih sama seperti seratus kurban dan seratus tahlil tidak akan menyisakan dosa sebelumnya dan sesudahnya". (HR. Thabrani)

100x

Mahasuci Allah,
dan segala puji bagr Allah,
dan tak ada Tuhan selain Allah,
dan Allah Mahabesar.

(31)
Dari Abu Ayyub ra bahwa Nabi saw bersabda: "Barangsiapa
berkata aada waktu pagi:


sepuluh kali, Allah menuliskan baginya unruk setiap kali mengucapkannya sepuluh kebaikan dan menghapuskan daripadanya sepuluh kejelekan dan mengangkatnya sepuluh derajat, dan kalimat-kalimat itu sama dengan membebaskan sepuluh budak belian. Dan jadilah kalimat-kalimat itu pelindung baginya, dari awal siang itu sampai akhirnya dan dia tidak melakukan amal pada hari itu yang merusaknya. Dan apabila mengucapkannya pada waktu sore ia akan memperoleh hal semacam itu. ', (H.R. Ahmad dan Thabrani dari Said bin Manshur dan lain-lain)

10x
Tak ada Tuhan selain Allah, yang Mahaesa, tak ada
sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan dan puji,
dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.

(32)
Dari Jubair bin Muth'im r.a. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa berkata:


dalam majelis zikir, maka kalimat itu semacam cap yang mengecap majelis itu; dan barangsiapa mengucapkan dalam majelis itu kata-kata ysng tidak benar, maka zikir itu menjadi kafarat baginya." (H.R. Nasai dan Thabrani, al-Hakim serta yang lain-lain)

3x
Mahasuci Engkau, Allahumma, dan segala puji bagi-
Mu; aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah,
aku mohon ampun dan bertobat pada-Mu.

(33)
Berkata Imam an-Nawawi dalam al-Adzkar, diriwayatkan dalam kitab Hilyatul Ulya dari Aii karramahullahu wajhah: "Barangsiapa ingin ditimbang dengan timbangan yang sempurna, hendaklah ia mengatakan pada akhir majlisnya atau ketika ia berdiri:


Allahumma. limpahkanlah salawat atas junjungan kami, Muhammad abdi-Mu, Nabi-Mu, dan Rasul-Mu, nabi yang ummi, dan atas keluarganya; dan limpahkanlah salam sebanyak apa yang diliputi ilmu-Mu, dan dituliskan oleh pena-Mu, dan dirangkum oleh kitab-Mu; dan ridhailah,
Allahumma, para penghulu kami -- Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali - dan para sahabat semuanya, dan para tabiin dan tabiit-tabiin yang baik-baik, hingga hari Akhir.
Mahasuci Rabb-mu, Rabb keagungan dari apa-apa yang mereka sifatkan, dan salam atas para rasul dan segala puji bagi Rabb seru sekalian alam


Sumber: terjemahan al Matsurat, Doa-doa Imam Hasan al-Banna.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar